آشنایی کامل با بند ها(متن) و الزامات استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱: ۲۰۲۰