دوره‌های آموزشی آکادمی طاها مدیران شامل کارگاه‌های عملی بوده و برای برطرف کردن نیازهای مشتریان تهیه شده اند. در این کارگاه‌ها ما به شما کمک می‌کنیم تا همه دانش لازم درباره استانداردها را بدست آورید و در نهایت گواهینامه بین‌المللی معتبر دریافت کنید.

در صورت داشتن هر گونه سوال با ما در ارتباط باشید.

ثبت نام دوره‌های آموزشی دانلود pdf تقویم آموزشی سال 1401

تقویم آموزشی آکادمی طاها مدیران عصر ماندگار درسال 1401 (نیم سال دوم)

ردیف نام دوره مجموع ساعت آموزشی تاریخ برگزاری دوره
1 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 12 از 1401/07/16 الی 1401/07/18
2 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM 6 از 1401/07/19 الی 1401/07/20
3 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 12 از 1401/07/23 الی 1401/07/25
4 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 12 از 1401/07/26 الی 1401/07/28
5 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی وایمنی
شغلی HSE-MS
18 1401/07/30 و 1401/08/01 و 1401/08/02
6 آشنایی با نظام آراستگی 5S 6 1401/07/09 و 1401/07/10
7 آشنایی با الزامات تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO 17025:2017 12 از 1401/08/03 الی 1401/08/05
8 آشنایی بامبانی تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری 3 از 1401/08/29 الی 1401/08/30
9 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2018 12 از 1401/08/07 الی 1401/08/09
10 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت شایستگی وتوسعه افراد(مدیریت آموزش) ISO 10015:2019 6 از 1401/08/10 الی 1401/08/11
11 کنترل کیفیت 6 1401/08/12 و 1401/08/14
12 آشنایی با تجزیه وتحلیل نقص و آثار آن FMEA 6 از 1401/08/15 الی 1401/08/16
13 آشنایی با هفت ابزار کنترل کیفیت آماری در صنعت 6 از 1401/08/17 الی 1401/08/18
14 آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت جامع TQM 6 از 1401/08/19 الی 1401/08/21
15 آشنایی با مدیریت ریسک 6 از 1401/08/22 الی 1401/08/23
16 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO 13485:2018 12 از 1401/08/24 الی 1401/08/26
17 ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 12 از 1401/08/28 الی 1401/08/30
18 ممیزی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان 6 از 1401/09/01 الی 1401/09/02
19 آشنایی بامبانی تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری 3 1401/09/30
20 ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 12 از 1401/09/03 الی 1401/09/05
21 ممیزی سیستم مدیریت ایمنی
وبهداشت شغلی
ISO 45001:2018
12 از 1401/09/07 الی 1401/09/09
22 ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی وایمنی شغلی
HSE-MS
18 1401/09/10،11،12،14،15
23 ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2016 12 از 1401/09/17 الی 1401/09/19
24 ممیزی سیستم مدیریت شایستگی وتوسعه افراد (مدیریت آموزش) ISO 10015:2019 6 از 1401/09/21 الی 1401/09/22
25 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM 6 از 1401/09/23 الی 1401/09/24
26 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 12 از 1401/09/26 الی 1401/09/28
27 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 12 1401/09/29 و 1401/10/01 و 1401/10/02
28 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ISO 45001:2018 12 از 1401/10/03 الی 1401/10/05
29 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی وایمنی شغلی HSE-MS 18 از 1401/10/07 الی 1401/10/12
30 آشنایی با الزامات تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO 17025:2017 12 1401/10/14،15،17
31 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2018 12 از 1401/10/18 الی 1401/10/20
32 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO 13485:2018 12 1401/10/21،22،24
33 میزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 12 1401/10/25،26،27