دوره‌های آموزشی آکادمی طاها مدیران شامل کارگاه‌های عملی بوده و برای برطرف کردن نیازهای مشتریان تهیه شده اند. در این کارگاه‌ها ما به شما کمک می‌کنیم تا همه دانش لازم درباره استانداردها را بدست آورید و در نهایت گواهینامه بین‌المللی معتبر دریافت کنید.

در صورت داشتن هر گونه سوال با ما در ارتباط باشید.

ثبت نام دوره‌های آموزشی دانلود pdf تقویم آموزشی سال ۱۴۰۱

تقویم آموزشی آکادمی طاها مدیران عصر ماندگار درسال ۱۴۰۱ (نیم سال دوم)

ردیف نام دوره مجموع ساعت آموزشی تاریخ برگزاری دوره
۱ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ۱۲ از ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ الی ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۲ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM ۶ از ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ الی ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۳ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 ۱۲ از ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ الی ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۴ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 ۱۲ از ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ الی ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۵ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی وایمنی
شغلی HSE-MS
۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ و ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ و ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۶ آشنایی با نظام آراستگی ۵S ۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ و ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۷ آشنایی با الزامات تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO 17025:2017 ۱۲ از ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ الی ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۸ آشنایی بامبانی تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری ۳ از ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ الی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۹ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2018 ۱۲ از ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ الی ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۱۰ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت شایستگی وتوسعه افراد(مدیریت آموزش) ISO 10015:2019 ۶ از ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ الی ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۱ کنترل کیفیت ۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ و ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۲ آشنایی با تجزیه وتحلیل نقص و آثار آن FMEA ۶ از ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ الی ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۱۳ آشنایی با هفت ابزار کنترل کیفیت آماری در صنعت ۶ از ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ الی ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۱۴ آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت جامع TQM ۶ از ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ الی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۵ آشنایی با مدیریت ریسک ۶ از ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ الی ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۶ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO 13485:2018 ۱۲ از ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ الی ۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۱۷ ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ۱۲ از ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ الی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۱۸ ممیزی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ۶ از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۹ آشنایی بامبانی تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۰ ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 ۱۲ از ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ الی ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۲۱ ممیزی سیستم مدیریت ایمنی
وبهداشت شغلی
ISO 45001:2018
۱۲ از ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ الی ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۲۲ ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی وایمنی شغلی
HSE-MS
۱۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰،۱۱،۱۲،۱۴،۱۵
۲۳ ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2016 ۱۲ از ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ الی ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۲۴ ممیزی سیستم مدیریت شایستگی وتوسعه افراد (مدیریت آموزش) ISO 10015:2019 ۶ از ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ الی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۵ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM ۶ از ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ الی ۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۶ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ۱۲ از ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ الی ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۷ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 ۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ و ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ و ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
۲۸ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ISO 45001:2018 ۱۲ از ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۹ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی وایمنی شغلی HSE-MS ۱۸ از ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ الی ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۳۰ آشنایی با الزامات تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO 17025:2017 ۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴،۱۵،۱۷
۳۱ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2018 ۱۲ از ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ الی ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۳۲ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO 13485:2018 ۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱،۲۲،۲۴
۳۳ میزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵،۲۶،۲۷