استاندارد های بین المللی و ایزو برق، تجهیزات، سیم و کابل