بایگانی دسته‌بندی: متن و الزامات استاندارد ها

استانداردهای کیفیت اسنادی هستند که الزامات، مشخصات، دستورالعمل‌ها یا ویژگی‌هایی را ارائه می‌کنند که به طور مداوم برای اطمینان از تناسب مواد، محصولات، فرآیندها و خدمات برای هدف خود مورد استفاده قرار میگیرند.