آشنایی کامل با بند ها (متن) و الزامات استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱: ۲۰۱۸