استاندارد های بین المللی مواد و قطعات مغناطیسی، آهنربایی