ISO 26000

ISO 26000 (راهنمای مسئولیت اجتماعی) چیست؟

ISO 26000

استاندارد بین المللی ایزو ۲۶۰۰۰ در سال ۲۰۱۰ توسط (سازمان بین المللی استاندارد) ISO منتشر شده است که به سازمان ها کمک می کند تا مسئولیت های اجتماعی را به گونه ای موثر ارزیابی کنند.
ایزو ۲۶۰۰۰ برای راهنمایی سازمان ها درمورد مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته شده است و می تواند به عنوان بخشی از فعالیت های سیاست عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
ISO 26000 برای کمک به سازمان ها در کمک به توسعه پایدار است. هدف استاندارد این است که سازمان ها را تشویق کند که فراتر از انطباق قانونی بروند و این امر که انطباق با قانون وظیفه اساسی هر سازمان و بخشی اساسی از مسئولیت اجتماعی آنها است را تشخیص دهند. این هدف برای ارتقا درک مشترک در زمینه مسئولیت اجتماعی و تکمیل سایر ابزارها و ابتکارات مسئولیت اجتماعی است.
در استفاده از ISO 26000، توصیه می شود که یک سازمان ضمن سازگار بودن با هنجارهای بین المللی در بخش های زیر در نظر بگیرد:

 • تنوع اجتماعی؛
 • مسائل حقوقی، رفتاری، فرهنگی، سیاسی، سازمانی؛
 • تفاوت ها در شرایط اقتصادی مختلف؛
 • عملیات و فرایندها؛
 • مشتریان، کارمندان، جوامع و سایر ذینفعان؛
 • اثرات زیست محیطی؛

این استاندارد به منظور کاهش اختیارات دولت در پرداختن به مسئولیت اجتماعی سازمان ها نیست.
علاوه بر ارائه تعاریف و اطلاعات، ISO 26000 برای کمک به سازمان ها در درک و رسیدگی به مسئولیت اجتماعی، بر اهمیت نتایج و بهبود عملکرد مسئولیت اجتماعی تأکید دارد.

راهنمایی های ISO 26000 شامل موارد زیر می شوند:

 • مفاهیم، اصطلاحات و تعاریف مربوط به مسئولیت اجتماعی؛
 • زمینه، روند و ویژگی های مسئولیت اجتماعی؛
 • اصول و رویه های مربوط به مسئولیت اجتماعی؛
 • موضوعات اصلی و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی؛
 • ادغام، پیاده سازی و ترویج رفتارهای مسئولیت پذیر اجتماعی در سراسر سازمان و از طریق سیاست ها و اقدامات آن در حوزه نفوذ آن؛
 • شناسایی و تعامل با ذینفعان؛
 • انتقال تعهدات، عملکرد و سایر اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی؛

موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی:
استاندارد ISO 26000 موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی را تعریف می کند. موضوعات اصلی تعدادی از موضوعات را شامل می شوند، اما شناسایی مسئولیت و اهمیت هر یک از سازمان ها برای ذینفعان آنها و … نیاز به رسیدگی دارد.
هفت موضوع اصلی در بند ۶ استاندارد ISO 26000 توضیح داده شده است. آنها در ادامه لیست شده اند.

 • موضوع اصلی ۱: حاکمیت سازمانی:
  پاسخگویی، شفافیت، اخلاق و ذینفعان باید از عوامل سازمان باشند.
 • موضوع اصلی ۲: حقوق بشر: همه انسانها حق برخورد عادلانه و رفع تبعیض، شکنجه و استثمار را دارند.

حقوق بشر شامل:

 1. اهتمام کافی؛
 2. موقعیت های خطرناک حقوق بشر؛
 3. پرهیز از مشارکت؛
 4. حل شکایات؛
 5. گروه های تبعیض آمیز و آسیب پذیر؛
 6. حقوق مدنی و سیاسی؛
 7. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
 8. اصول و حقوق اساسی در کار؛
 • موضوع اصلی ۳: شیوه های کارگری:

کسانی که برای سازمان کار می کنند کالا نیستند. هدف جلوگیری از رقابت ناعادلانه مبتنی بر بهره برداری و سو استفاده است و شامل:

 1. روابط استخدامی؛
 2. شرایط کار و حمایت اجتماعی؛
 3. گفتگوی اجتماعی؛
 4. بهداشت و ایمنی در محل کار؛
 5. توسعه انسانی و آموزش در محل کار؛
 • موضوع اصلی ۴: محیط:
  سازمان وظیفه دارد حجم و الگوهای ناپایدار تولید و مصرف را کاهش داده و از بین ببرد و اطمینان حاصل کند که مصرف منابع برای هر شخص پایدار است و شامل:
 1. جلوگیری از آلودگی؛
  استفاده پایدار از منابع؛
 2. کاهش تغییرات آب و هوایی و سازگاری با آن؛
 3. حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی و احیای زیستگاه های طبیعی؛
 • موضوع اصلی ۵: عملکردهای منصفانه:
  ایجاد سیستم های رقابت عادلانه، جلوگیری از فساد، تشویق رقابت عادلانه و ارتقا قابلیت اطمینان عملکردهای عادلانه تجارت به ساخت سیستم های اجتماعی پایدار کمک می کند و شامل:
 1. مبارزه با فساد؛
 2. مشارکت سیاسی مسئولانه؛
 3. رقابت عادلانه؛
 4. ارتقا مسئولیت اجتماعی در زنجیره ارزش؛
 5. احترام به حقوق مالکیت؛
 • موضوع اصلی ۶: موضوعات مصرف کننده:

ارتقا توسعه اقتصادی و اجتماعی عادلانه، پایدار و عادلانه با توجه به سلامت، ایمنی و دسترسی مصرف کننده مسئولیت سازمان است و شامل:

 1. بازاریابی عادلانه، اطلاعات واقعی و بی طرفانه و اقدامات عادلانه قراردادی؛
 2. محافظت از سلامت و ایمنی مصرف کنندگان؛
 3. مصرف پایدار؛
 4. خدمات مشتری، پشتیبانی و شکایت و حل اختلاف؛
 5. محافظت و حریم خصوصی داده های مصرف کننده؛
 6. دسترسی به خدمات ضروری؛
 7. آموزش و آگاهی؛
 • موضوع اصلی ۷: مشارکت و توسعه جامعه:
  سازمان باید در ایجاد ساختارهای اجتماعی پایدار که در آنها سطح بالاتری از آموزش و رفاه وجود دارد، درگیر شود و شامل:
 1. مشارکت جامعه
 2. آموزش و فرهنگ
 3. ایجاد اشتغال و توسعه مهارت ها
 4. توسعه و دسترسی به فناوری
 5. ثروت و ایجاد درآمد
 6. سلامت
 7. سرمایه گذاری اجتماعی

گزارش مسئولیت اجتماعی چیست؟

ISO 26000 راهنمای مسئولیت اجتماعی، اصرار دارد که کاربران باید در فواصل زمانی مناسب، عملکرد خود را درمورد مسئولیت اجتماعی به ذینفعان مورد آسیب گزارش دهند. این استاندارد پیشنهاد می کند که این گزارش باید شامل موارد زیر باشد:

 • اطلاعات در مورد اهداف و عملکرد در موضوعات اصلی و موضوعات مربوط به مسئولیت اجتماعی؛
 • چگونه و چه زمان ذینفعان در گزارشگری نقش داشته اند؛
 • تصویری منصفانه و کامل از عملکرد، شامل دستاوردها و کمبودها و نحوه رفع کاستی ها؛

مزایای ایزو ۲۶۰۰۰:

ایزو ۲۶۰۰۰ به سازمان شما کمک می کند تا:

 • ضمن احترام به تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و حقوقی و شرایط توسعه اقتصادی، به سازمان ها در پرداختن به مسئولیت های اجتماعی خود کمک کنید؛
 • راهنمایی عملی مربوط به عملیاتی کردن مسئولیت اجتماعی را ارائه دهید؛
 • در شناسایی و تعامل با ذینفعان و افزایش اعتبار گزارش ها و ادعاهای مطرح شده در مورد مسئولیت اجتماعی کمک کنید؛
 • بر نتایج عملکرد و بهبود تأکید کنید؛
 • افزایش اعتماد به نفس و رضایت سازمان در بین مشتریان و سایر ذینفعان؛
 • با اسناد، معاهدات و قراردادهای بین المللی و استانداردهای ISO موجود سازگار شوید؛
 • آگاهی خود را درباره اصطلاحات رایج در زمینه مسئولیت اجتماعی ارتقا دهید؛
 • آگاهی از مسئولیت اجتماعی را گسترش دهید؛
 • اعتماد سهامداران خود را با کمک نشان دادن توجه به مسئولیت های اجتماعی مرتبط با شرکت ها و اثبات اینکه شما به تعهدات سیاست خود برای اطمینان بخشیدن به ذینفعان عمل می کنید، جلب کنید؛
 • هزینه های خود را ضمن کاهش خطرات، امکان استفاده کارآمدتر از منابع و بهبود مستمر کاهش می دهید؛

چرا از ایزو ۲۶۰۰۰ در سازمان خود بهره بگیریم؟

از آنجا که ذینفعان صنعت و رسانه ها به طور فزاینده مسائلی مانند عملکردهای منصفانه و زنجیره تأمین را موشکافی می کنند، چنین زمینه هایی ممکن است خطر جدی برای یک سازمان دربر داشته باشند. علاوه بر این، از آنجا که مباحث مربوط به مسئولیت اجتماعی در امتیاز ترازنامه شما و یکپارچگی شهرت شما موثر هستند، مدیریت آنها برای حفاظت از موفقیت مداوم تجارت شما امری حیاتی است، برای دستیابی به این مهم از ایزو ۲۶۰۰۰ کمک بگیرید.

آیا سازمان شما می تواند از ISO 26000 استفاده کند؟

همه سازمان ها در بخش های خصوصی، دولتی و غیردولتی، اعم از کوچک و بزرگ در هر کشوری می توانند از استانداردISO 26000 استفاده کنند زیرا کلیه موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی به نوعی با هر سازمانی مرتبط هستند و از آنجا که موضوعات اصلی تعدادی از موضوعات را در بر می گیرد، سازمان ها از طریق بررسی ملاحظات خود و گفتگو با ذینفعان، تشخیص می دهند که کدام یک از موضوعات برای آنها بیشتر مرتبط و قابل توجه هستند.

مراحل صدور گواهینامه:

مرحله اول
فرم شناخت طاها مدیران را تکمیل کنید تا بتوانیم شرکت و نیازهای شما را درک کنیم. این کار را می توانید با تکمیل فرم درخواست رسمی آنلاین انجام دهید. ما از این اطلاعات برای تعریف دقیق دامنه ارزیابی شما استفاده خواهیم کرد.
مرحله دوم
هنگامی که درخواست شما را مشاهده کرده ایم، با شما تماس خواهیم گرفت و متناسب با نوع درخواست شما اطلاعات لازم را برای شروع همکاری به شما خواهیم داد. زمانی که سازمان شما شرایط لازم برای دریافت گواهینامه را داشت، همکاران ما حسابرسی اولیه صدور گواهینامه را تشکیل می دهند. توجه داشته باشید همکاران ما در روز ممیزی در کنار شما خواهند بود و از مجموعه شما دفاع میکنند.
مرحله سوم
پس از یک ممیزی موفق، گواهینامه استاندارد مورد نیاز صادر می شود. گواهینامه به مدت سه سال معتبر است و از طریق یک برنامه ممیزی نظارت سالانه و یک ممیزی مجدد برای تایید صلاحیت سه ساله حفظ می شود.