ISO 10015

استاندارد بین المللی ISO 10015:2019 تلاش می کند تا:

  1. نیازهای آموزشی سازمان را شناسائی و تجزیه و تحلیل کند؛
  2. اختلاف بین صلاحیت موجود و صلاحیت مورد نیاز در کارکنان را مشخص کند؛
  3. سطح علمی و دانش سازمان را در حد مطلوب و به روز نگه دارد؛
  4. با بالا بردن سطح آگاهی کارکنان، کیفیت کل مجموعه و بهره وری را افزایش دهد؛
  5. میزان اثربخشی فرآیند آموزش را در سازمان ها اندازه گیری کند؛
  6. به سازمان در جهت حرکت در یک مسیر یادگیرنده کمک کند؛
  7. ساده اندیشی و سطحی نگری در فرآیند آموزش را به رویکردی حرفه ای و تخصصی در سازمان تغییر دهد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram