HACCP

HACCP

سیستم HACCP دارای ۷ اصل است:

  1. تجزیه و تحلیل مخاطرات موجود؛
  2. شناسائی نقاط کنترل بحرانی؛
  3. تعیین محدوده های بحرانی؛
  4. پایش مداوم سیستم نظارت بر نقاط کنترل بحرانی؛
  5. اقدامات اصلاحی؛
  6. مستندسازی و نگهداری سوابق؛
  7. ایجاد فرآیندهای تصدیق.

مخاطرات موجود در فرآیندهای غذائی ممکن است بیولوژیکی، شیمیایی یا فیزیکی باشند.

مخاطرات بیولوژیکی هم می توانند خطرات میکروبیولوژیکی و هم می توانند خطرات ماکروبیولوژیکی باشند.

مخاطرات شیمیائی می توانند از موادی مانند شوینده های شیمیائی، آفت کش ها، ترکیبات حساسیت زا، فلزات سمی، مواد نرم کننده، بقایای داروهای دامی، افزودنی های شیمیائی و … بوجود بیایند.

مهمترین عوامل مخاطرات فیزیکی می توانند شیشه ها، فلزات، چوب، پلاستیک و … باشند.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram