ISO/IEC 12785 استاندارد بین المللی یادگیری آموزش و تمرین، شامل پکیج های آموزشی