ایزو ۱۵۴۰۳ گاز طبیعی، کاربرد به عنوان CNG برای وسایل نقلیه