coffee-bean
,

استاندارد های بین المللی و ایزو غذایی صنعت قهوه

صنعت قهوه شامل استاندارد های تخصصی متعددی ست که وظایفی را برعهده دارند اعم از روش مرجع اصلی برای تعیین میزان آب قهوه سبز و تعیین درصد رطوبت ،روش کارل فیشر، همچنین روش هایی را برای معاینه بویایی و بصری و برای تعیین مواد خارجی و عیوب قهوه سبز…
Food-Cocoa-Coffee-Tea
,

استاندارد های بین المللی و ایزو غذایی،چای- کاکائو

استاندارد های بین المللی چای شامل چای سیاه ، چای سبز، چای سفید، چای فوری در فرم جامد، چای کیسه ای و محتوای کاتچین ها در چای سبز می شود؛ یکی از وظایف این  استاندارد ها تعیین میزان پلی فنول موجود در چای می باشد . این استاندارد ها الزامات شیمی…