ISO-17025-2017-VS-2005
,

ISO/IEC 17025: 2017 چه تفاوتی نسبت به نسخه ۲۰۰۵ دارد

در اواخر سال ۲۰۱۷ ، نسخه سوم استاندارد ISO/IEC 17025 منتشر شد. این آخرین بازنگری استاندارد است که آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون سیستم های مدیریت کیفیت خود را بر اساس آن انجام می دهند.*واسنجی یا کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌ک…
Medical-Field
, , , , , , ,

گواهینامه های ISO ضروری در زمینه پزشکی

صنعت بهداشت و درمان توسط مجموعه ای از دستورالعمل ها و مقررات انجمن های پزشکی و ارگان های حاکم هدایت می شود. دستیابی به برتری کیفیت، بهینه سازی روند فرآیند و مدیریت رویدادهای روزانه هدف هر مدیر بیمارستانی است. برای ساده سازی رویدا…
ISO-17025
,

ISO/IEC 17025:2017

  الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون     ISO/IEC 17025:2017     استاتدارد ISO/IEC 17025:2017استانداری بین المللی و تخصصی ویژه ی آزمایشگاه های انجام آزمون و کالیبراسیون می باشد ک…