نوشته‌ها

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت اندازه گیری شامل الزامات و همچنین راهنمایی هایی برای اجرای سیستم های مدیریت اندازه گیری است و می تواند برای بهبود فعالیت های اندازه گیری و کیفیت محصولات به کار گرفته شود.


تجهیزات اندازه گیری و فرآیندهای اندازه گیری می توانند با تولید نتایج نادرست، بر کیفیت محصولات یک سازمان تأثیر نامطلوب داشته باشند. هدف سیستم مدیریت اندازه گیری، مدیریت کردن این مخاطرات و ریسک ها می باشد.

چه گروه هائی به این استاندارد مراجعه می کنند؟

 • مشتریانی که به محصولات خاصی نیاز دارند؛
 • تامین کنندگانی که محصولات خاص و مشخصی عرضه می کنند؛
 • سازمان ها یا شرکت هائی که از سوی سازمان های قانونی یا قانون گذار باشند؛
 • سازمان هائی که نیاز به ارزیابی و ممیزی سیستم مدیریت اندازه گیری در سازمان خود دارند؛
 • سازمان هائی که وظیفه ی ارزیابی، ممیزی، و صدور گواهینامه ی بین المللی سیستم مدیریت اندازه گیری (ISO 10012 ) را برعهده دارند.
مشاوره و اخذ ایزو 10012
iso 10012

شرکت هائی که اقدام به اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۲ می کنند ، در تلاش هستند تا :

 1. از ورود محصولات نامنطیق و معیوب به بازار بعلت اندازه گیری های نادرست، جلوگیری کنند؛
 2. از ضایعات اشتباه محصولات سالم و منطیق بعلت اندازه گیری های نادرست، جلوگیری کنند؛
 3. فرآیندهای اندازه گیری را بصورت دائمی و متوالی، کنترل نمایند.
 4. مهمترین اصطلاحات و تعاریف در استاندارد بین المللی سیستم مدیریت اندازه گیری :
 5. در این استاندارد با اصطلاحات و مفاهیم زیر سروکار داریم :
 6. سسیتم مدیریت اندازه گیری: مجموعه عناصر لازم دارای ارتباط یا تعامل درونی جهت دستیابی به تایید اندازه شناختی و کنترل مداوم فرآیندهای اندازه گیری؛
 7. فرآیندهای اندازه گیری: مجموعه عملیات برای تعیین مقدار یک کمیت؛
 8. تجهیزات اندازه گیری: دستگاه اندازه گیر ی، نرم افزار، استاندارد انداز ه گیری، مواد مرجع یا وسایل کمکی، یا ترکیبی از آن ها، که در تحقق فرآیند اندازه گیری، ضروری است؛
 9. تائید اندازه شناختی: مجموعه عملیات لازم برای حصول اطمینان از این که تجهیزات اندازه گیری با الزامات مربوط به کاربرد مورد نظر، انطباق دارد؛