نوشته‌ها

ISO-17025
,

ISO/IEC 17025:2017

  الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون     ISO/IEC 17025:2017     استاتدارد ISO/IEC 17025:2017استانداری بین المللی و تخصصی ویژه ی آزمایشگاه های انجام آزمون و کالیبراسیون می باشد ک…