بایگانی برچسب برای: مشاوره ISO 17052

نوشته‌ها

ISO-17025-2017-VS-2005
,

ISO/IEC 17025: 2017 چه تفاوتی نسبت به نسخه ۲۰۰۵ دارد

در اواخر سال ۲۰۱۷ ، نسخه سوم استاندارد ISO/IEC 17025 منتشر شد. این آخرین بازنگری استاندارد است که آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون سیستم های مدیریت کیفیت خود را بر اساس آن انجام می دهند.*واسنجی یا کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌ک…