نوشته‌ها

استاندارد ISO 26000:2010 راهنمائی هائی را در حوزه ی مسئولیت پذیری اجتماعی مطرح می کند.

شرکت ها و سازمان ها دور از جامعه کار نمی کنند. ارتباط آن ها با جامعه و محیط زیستی که در آن کار می کنند، عامل مهمی در توانائی آن ها برای ادامه ی کار بطور موثر است. یک سازمان نسبت به جامعه و محیط پیرامون خود مسئول است و باید این مسئولیت را ادا کند. در ایزو ۲۶۰۰۰ راهنمائی هائی برای اجرای هرچه بهتر این مسئولیت ها ارائه شده است.

درواقع ایزو ۲۶۰۰۰یک تخصص بین المللی را وارد مسئولیت اجتماعی کرده و توسط موارد زیر بر مسئولیت اجتماعی ارزش می افزاید:

 • اجماع بین المللی درباره معنی مسئولیت اجتماعی و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی که سازمان ها نیاز به اشاره به آن دارند؛
 • فراهم سازی راهنمایی درباره قواعد تبدیل آن به اعمال موثر؛
 • پالایش بهترین راهکارها که از پیش بکار گرفته می شدند و پخش جهانی اطلاعات به نفع جامعه بین المللی.
ISO 26000, Social Responsibility Guidance Standard, SRGS, Health ...

استاندارد بین المللی ISO 26000:2010 تلاش می کند تا :

 1. قانون گرائی و حس وظیفه نسبت به قانون مداری را ترویج دهد؛
 2. برداشت واحدی از مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی در سازمان ایجاد کند؛
 3. سازمان ها را برای رسیدگی به مسئولیت های اجتماعی خود و با درنظرگرفتن تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، محیطی و حقوقی و شرایط توسعه ی اقتصادی کمک کند؛
 4. در ارتباط با ایجاد مسئولیت اجتماعی عملیاتی، راهنمائی ارائه دهد؛
 5. اصطلاحات رایج در زمینه ی مسئولیت اجتماعی را ارتقا دهد؛

مطالب مشابه : ISO9001:2015 چیست ؟

شرکت هائی که اقدام به اخذ گواهینامه ایزو ISO 26000:2010 می کنند، در تلاش هستند تا هفت اصل اساسی این استاندارد را در سازمان خود پیاده کنند:

 1. پاسخگوئی
 2. شفافیت
 3. رفتار اخلاقی
 4. احترام به منافع ذینفعان
 5. احترام به حاکمیت قانون
 6. احترام به قوانین بین المللی
 7. احترام به حقوق بشر

همچنین هفت موضوع اصلی در ارتباط با استاندارد مسئولیت اجتماعی عبارتند از:

 1. حکومت سازمانی
 2. حقوق بشر
 3. شیوه های کار
 4. محیط زیست
 5. فرآیند عملی عادلانه
 6. مسائل مربوط به مصرف کنندگان
 7. مشارکت و توسعه ی جامعه

[elementor-template id=”3137″]