سازمان استاندارد نقش کلیدی در ارتقاء تجارت جهانی دارد