مقالات ایزو

استانداردهای ASTM چیست و چه حوزه هایی را پوشش می دهند؟

استانداردهای ASTM مجموعه اسنادی هستند که توسط انجمن ASTM International تهیه و منتشر شده اند، ASTM انجمن آمریکایی آزمایش و…