ممیزی ایزو

هدف از تدوین این روش اجرایی، مشخص کردن فرایندی جهت کنترل‌های دوره‌ای برای اطمینان از انطباق سیستم کیفیت آزمایشگاه با الزامات تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 17025، نظامنامه کیفیت و روش‌های اجرایی تدوین شده در آزمایشگاه به منظور ارزیابی اثربخشی، مطلوبیت و تداوم مناسب بودن سیستم مدیریت در سازمان به صورت سیستماتیک می‌باشد