مشاوره ایزو

برای ورود به بازار مشاوره ایزو ، بهتر است به یکی از دو طریق زیر شروع کنیم :
-درصورتی‌که تجربه کاری ندارید یا با استاندارد آشنا نیستید ،از طریق همکاری با یک شرکت مشاوره ایزو ، بدین‌صورت که در یک شرکت مشاوره ایزو معتبر به‌عنوان کارآموز وارد شویم و سپس در کنار مدیر پروژه باتجربه مراحل استقرار ایزو را فرابگیریم.
– درصورتی‌که تجربه پیاده‌سازی استاندارد ایزو را در چند سازمان دارید ، به استاندارد مسلط شوید و با بهبود قابلیت‌های اشاره‌شده در بالا ، توانایی خود را جهت ورود به فعالیت مشاوره ایزو افزایش دهید.