ایزو ISO

شرکت محبوب شهد (آرتیمان)

ما هیچونه آشنایی با گواهی ایزو و کاربردهای آن نداشتیم خوشبختانه با آشنایی ما مجموعه طاها مدیران باعث شد ما از مزایای ایزو استفاده کنیم و صادارت را به راحتی انجام بدهیم . از مدیریت طاها مدیران سپاس گذاریم .

مدیر روابط عمومی – شرکت محبوب شهد