ایزو ISO

جنرال استیل

در سال ۹۰ با به لطف آقای خوشخوی مدیریت محترم موفق به اخذ گواهینامه ایزو و استانداردهای بین المللی صادارت شدیم و توانستیم به راحتی از پروتکلهای صادرات رد شیم .

باتشکر مدیریت روابط عمومی – جنرال استیل